AbsoliconANNONS

Svensk solvärme löser storbolagens elkris

Om emissionen:

Företrädesemission: 23 februari – 20 mars 2023.
Teckningskurs: 90 kronor per aktie.
Ägarspridning: För att få fler ägare kommer vid överteckning poster om 20 aktier att fördelas genom lottning bland alla tecknare.
Prospekt och information: www.absolicon.se/emi23
Teckningsrätter: För varje innehavd aktie på avstämningsdagen 21 februari erhålls två (2) teckningsrätter. Handel med teckningsrätter sker på Spotlight Stock Market 23 februari till 15 mars. Fem (5) teckningsrätter ger
rätt att köpa en ny B-aktie för 90 kr. Den som köper teckningsrätter behöver anmäla detta till sin bank i god tid för att de skall kunna omvandlas till aktier.

Detta är en annons från vår partner, den är inte skriven av journalisterna på Omnis redaktion. Innehållet behöver inte nödvändigtvis reflektera Omniredaktionens åsikter.

Klicka här om innehållet inte laddas.